РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ЧСИ Радост Горанова-Чолакова, рег. № 925, Район на действие: Софийски окръжен съд

гр. Сливница, бул. Паисий Хилендарски №35, ет. 2, тел. +359 2 411 4321,

e - mail: sis_goranova@abv.bg

Радост Руменова Горанова – Чолакова е родена на 25.11.1973 г. в гр. София. Завършва семестриално през 1996 г. с отличен успех висшето си образование специалност "право" в Юридически факултет на СУ "Св.Климент Охридски". През 1997г. се вписва като адвокат в САК, като специализира в областта на вещното, облигационно и търговско право. За периода 2006-2008 г. е поканена като младши партньор в кантората на „Рангелова & Гатев“ . Работи активно в изготвянето на Закона за частните съдебни изпълнители, като на 26.11.2015 г. е поканена и е първият протоколчик на учредителното събрание на Камара на частните съдебни изпълнители на Р. България. През следващите 10 години е неизменен активен участник във всички форуми и мероприятия на гилдията. През септември 2008 г. става помощник частен съдебен изпълнител. През 2015 г., след успешно положен изпит е вписана в Камара на частните съдебни изпълнители под № 925 с район на действие Софийски Окръжен съд. На 15.02.2016 г. официално открива кантората си в гр. Сливница и приемна в гр. София, бул. „Цар Борис III“ №7, ет.3, офис: 5, където, за облекчение на страните и техните процесуални представители могат да се подават материали по изпълнителните дела.

Мото:

"Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние."

Чл. 6 от Конституцията на Република България